Buurt bijeenkomst OM keer in Stommeer
Op 9 december Jl. is er een buurt bijeenkomst geweest met 25 bewoners uit de
Stommeer. De aanleiding was de grote ontevredenheid van veel buurtbewoners over
diverse vraagstukken en problemen die zich voordoen in hun wijk. De slechte kwaliteit
van woningen en leefbaarheid in de buurt is een doorn in het oog en de veelal negatieve
ervaringen aangaande een luisterend oor bij de gemeente en Eigen Haard. Recente
pogingen van Eigen Haard om dit gezamenlijk te bespreken verliepen uiterst moeizaam.
Eigen Haard heeft daarom in overleg met de lokale huurdersorganisatie HAK
aangegeven een constructieve dialoog met de bewoners op gang te krijgen. HAK nam de
handschoen op en heeft met volle energie een buurtbijeenkomst op poten gezet. De
inhoudelijke aanpak is ontwikkeld door de-i- openers.nl, onder de werktitel: Omkeer in
Stommeer.

Op de dag zelf 9 december hebben 25 bewoners onder de bezielende leiding van
Herman Leisink en René Verwillegen van de-i- openers.nl hard gewerkt om de
problemen in kaart te krijgen en er met een positieve blik naar te kijken. En dat is gelukt.
De sfeer en inzet was uitstekend.
Daardoor kwam gauw het inzicht dat klagen alleen niet voldoende is maar juist zelf in
actie te komen en vooral de eigen verantwoordelijkheid te nemen aangaande de diverse
onderwerpen.
Op onderstaande onderwerpen zijn de bewoners gezamenlijk aan de slag gegaan om
deze te bespreken.

Buiten (tuin/stoep/straat/buurt): o.a. achterstallig onderhoud, slechte afvoer
regenwater, honden en kattenpoep, overlast parkeren, troep, slecht onderhouden
tuinen, slechte bestrating, overlast jongeren en bij wie je moet zijn met je klachten.
Binnen (woningen/installaties): o.a. tocht, vocht en schimmel, slechte isolatie, geruchten
over sloop/renovatie, water onder vloeren, Rotte kozijnen en dakdelen, riool stank en
veiligheid.

Wat steeds naar voren komt is het gevoel niet gehoord te worden en dat er aan klachten
weinig wordt gedaan. Ook worden er vaak toezeggingen gedaan en deze worden dan
volgens de bewoners niet nagekomen. Ook het punt dat er onduidelijkheid is bij wie je
nu precies moet zijn, zorgt voor veel frustraties. De bewoners erkennen dat je niet alleen
moet klagen maar vooral moet kijken wat zij als collectief en individu kunnen doen om
dit op te lossen.
Daarom wordt er nu met ambassadeurs uit de diverse wijken gekeken hoe er met deze
thema’s constructief moet worden om gegaan. Het belangrijkste is dat er vanuit een
‘probleemstelling’ -naar een oplossing wordt gekeken. Hiervoor worden nu de eerste
vervolgafspraken gemaakt om deze pragmatisch uit te werken en deze uit te zetten
samen met de verantwoordelijke instanties.
Als er vragen of opmerkingen zijn aangaande dit artikel kunt u mailen naar:

info@de-i- openers.nlmailto:info@de-i-%20openers.nl?subject=shapeimage_1_link_0